Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Gorringe Marketing AB med organisationsnummer 556942–3899 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@gorringemarketing.se. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Gorringe Marketing är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med en förfrågan via vårt kontaktformulär samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

Personnamn
Företags- eller organisationsnamn
E-postadress
Telefonnummer
Information om förfrågan

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter
För att fullgöra
administrera, utveckla
och leverera våra tjänster
Fullgörande av
våra åtaganden
gentemot dig
  • Personnamn
  • Namn på företag eller organisation
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Information om förfrågan

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Gorringe Marketing erbjuder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Gorringe Marketing delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Skyddet av dina personuppgifter

Gorringe Marketing har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa säkerhetsåtgärder uppdateras för att adressera interna och externa datasäkerhetshot.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radering

Gorringe Marketing ansvar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kan Gorringe Marketing rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till (registerutdrag), göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Begränsning av behandling

Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Radering av dina personuppgifter

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. De sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Cookies hjälper hemsidan komma ihåg dina inställningar och samla in information till statistik. Detta innebär bland annat att du inte skall behöva göra om inställningarna varje gång du besöker hemsidan eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns olika typer av cookies och det är vanligt att särskilja på funktionscookies och övriga cookies. Bland de senare återfinns exempelvis analyscookies och säkerhetscookies. Funktionscookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera optimalt och används för att spara inställningar såsom språkval eller om uppgifter i formulär skall vara förifyllda.

En annan indelning av cookies är baserat på om de är varaktiga eller tillfälliga. En varaktig cookie finns kvar på datorn eller enheten tills du tar bort dem eller de går ut. En tillfällig, även kallad ”sessionscookie” lagras inte utan försvinner då du stänger din webbläsare.

Gorringe Marketing använder funktionscookies och analyscookies som är såväl varaktiga och tillfälliga. I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. Gorringe Marketing är inte ansvariga för innehållet och cookies på externa webbplatser som kan förekomma i länkar på vår hemsida.

Vi använder följande cookies på vår hemsida:

Cookie Varaktighet Utgivare
PREF Varaktig Youtube
VISITOR_INFO1_LIVE Varaktig Youtube
YSC Session Youtube
__utma Varaktig Google Analytics
__utmb Session Google Analytics
__utmc Session Google Analytics
__utmt Session Google Analytics
__utmz Varaktig Google Analytics
nQ_cookieId Varaktig Albacross
nQ_visitId Varaktig Albacross
euCookie Varaktig Cookie consent
NID Varaktig Google
pll_language Varaktig Webbsidan

Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att kontrollera, blockera och radera cookies. Detta gör du under inställningar i din webbläsare eller enhet. Vissa inställningsändringar måste du eventuellt upprepa varje gång du går in på en hemsida. Vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Till följd av uppdateringar på vår hemsida eller ändrad lagstiftning kan vi ibland behöva uppdatera denna Integritetspolicy. Detta har vi rätt att göra när som helst och utan föregående meddelanden. På denna sida hittar du alltid den senaste och gällande versionen.

Kontaktinformation

Har du några frågor om denna Integritetspolicy? Vill du begära ett registerutdrag, göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter? Tveka inta att kontakta oss via e-post på info@gorringemarketing.se.

Gorringe Marketing AB
Vanadisvägen 20
113 46 Stockholm